Yerevan Free Font

By Eduard Kankanyan | 25 Oct, 2018

Inspired from the 2800th birthday of our city, we wanted to make something significant and special, so besides designing the illustration of our city, we decided to create new decorative font called “Yerevan”. For us the creating of this font was a very important process, as the history our city began 2800 years ago, with another “font”-inscription left by King Argishti. As a result, we got a font, of course much more easily readable than the cuneiform, which synthesize the calmness and softness of Yerevan. Without any doubt, “Yerevan” font is the right option to highlight all kinds of titles and to decorate various visual illustrations.You can download it and create something worthy and awesome withYerevan font. And keep checking our blog and Facebook page to find more free stuff.  

Here we present our initiative of creating and providing mockups and fonts that can be downloaded for free and be fully edited. You can keep up with our refreshments and find new mockups because we are going to post them periodically. Hyundai Solaris Mockup

Format: OTF
Language: Armenian
Ligatures: Yes
File Size: 80 Kb

Free Download

Type: Freebie | Design

Other Stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY